Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Máy bơm LuBi

alt 

B¬m ch×m khai th¸c nư­íc ngÇm
alt 
B¬m ch×m khai th¸c n­ưíc ngÇm c¸nh b¬m b»ng gang

§ư­êng kÝnh b¬m tõ  3" ®Õn 10" c«ng suÊt b¬m lªn ®Õn 250HP/185kW.
§­ưêng kÝnh th©n b¬m 3"(80mm)
L­ưu lư­¬ng : lín nhÊt ®Õn 6.0 m³/h, Cét ¸p : lín nhÊt ®Õn 60 m..
§­ưêng kÝnh th©n b¬m: 4"(100mm)
L­ưu lư­¬ng: lªn ®Õn 25 m³/h, Cét ¸p : lªn ®Õn 380m.
§ư­êng kÝnh b¬m 6"(150mm).
L­ưu lư­¬ng : lªn ®Õn 84 m³/h, Cét ¸p : lªn ®Õn 490m.
§ư­êng kÝnh b¬m 8"(200mm).
L­ưu lư­¬ng : lªn ®Õn 150 m³/h, Cét ¸p : lªn ®Õn 600m.
§­ưêng kÝnh b¬m:10"(250mm).
L­ưu lư­¬ng: lªn ®Õn 309 m³/h, Cét ¸p : lªn ®Õn 517m.
§éng c¬ b¬m ch×m:
50Hz/ 60Hz

B¬m ch×m khai th¸c nư­íc ngÇm chÕ t¹o b»ng thÐp

kh«ng gØ vµ ®éng c¬.

®­ưêng kÝnh b¬m tõ 4"®Õn  8" & c«ng suÊt lªn ®Õn: 250HP/185kW.
§­ưêng kÝnh b¬m 4"(100mm).
L­ưu lượng : lªn ®Õn 19 m³/h, Cét ¸p : lªn ®Õn 583 m.
§­ưêng kÝnh b¬m 6"(150mm)
L­ưu lượng: lªn ®Õn 78 m³/h, Cét ¸p : lªn ®Õn 750 m.
§ư­êng kÝnh b¬m 8"(200mm).
L­ưu lượng : lªn ®Õn 120 m³/h, Cét ¸p : lªn ®Õn 410m.
§éng c¬ b¬m ch×m
50Hz / 60Hz 

B¬m ly t©m 1 tÇng c¸nh liªn trôc.
 
Model: LBI
alt
B¬m ly t©m  c«ng suÊt  ( tõ 2.0 ®Õn 10.0 HP).
 Mdel: LBH
alt 
B¬m ly t©m c«ng suÊt tõ (2.0 ®Õn 30.0 HP).
Model: LES

alt 

B¬m ly t©m c«ng suÊt tõ (3.0 ®Õn 25.0 HP).  

BƠM HỐ MONG - BƠM NƯỚC THẢI CN

alt     alt    alt

alt

BƠM BÙN - BƠM DỊCH

alt 

BƠM TRỤC ĐỨNG VÀ BƠM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH

alt   alt   

 

BƠM LY TÂM TRỤC NGANG LOẠI RỜI TRỤC

alt

alt 

§Æc tÝnh kü thuËt khi lµm viÖc.

-  §ư­êng kÝnh ®Çu ®Èy : Tõ 32mm ®Õn  200mm.
-  L­ưu lư­îng b¬m : lªn ®Õn 750 m3/h. 
-  ChiÒu cao ®Èy  : lªn ®Õn 160 m.
-  Tèc ®é b¬m : 1450, 2900 & 960 (v/ph).
¸p suÊt lµm viÖc : lªn ®Õn 16 bars.
-  NhiÖt ®é lµm viÖc : Tõ -30 ®Õn +3000C.

alt
                                Dải cong suất  của bơm LBS

B¬m LUBI ®­ưîc chÕ t¹o theo c¸c tiªu chuÈn kh¾t khe nhÊt ®ư­îc ¸p dông

réng d·i trªn thÕ giíi nh­ tiªu chuÈn ISO 2858 (DIN 24256) / DIN 24255

­Ưu ®iÓm:

B¬m cã ®Æc tÝnh kü thuËt cã s¶n xuÊt theo tiªu chuÈn ISO 2858 víi nh÷ng ­

ưu ®iÓm næi bËt sau ®©y:

-  ThiÕt kÕ ®¬n gi¶n vµ dÔ sö dông.
- TiÕt kiÖm thêi gian vµ chi phÝ v× s¶n xuÊt ®Çu ®Èy vµ ®Çu hót theo tiªu

chuÈn chung.
- Gi¶m ®ư­îc chi phÝ vÒ thay thÕ phô kiÖn v× cã thÓ thay thÕ dÔ dµng b»ng

c¸c phô kiÖn s½n cã do ®· ®ư­îc s¶n xuÊt theo tiªu chuÈn chung cña thÕ giíi.
- Thay thÕ b¬m dÔ dµng tõ rÊt nhiÒu nguån thay thÕ dÔ t×m, vµ ®¶m b¶o r»ng

ngư­êi sö dông ®ư­îc hư­ëng dÞch vô sau b¸n hµng mét c¸ch tèt nhÊt.

h¸o l¾p c¸nh b¬m, khíp nèi ®Ó thay thÕ, b¶o dƯỠng dÔ dµng mµ

kh«ng ¶nh hU­ëng ®Õn ®Çu hót, ®Çu ®Èy vµ hÖ thèng ®U­êng èng cña b¬m.

Ứng dông

Lo¹i b¬m nµy phï hîp ®Ó b¬m c¸c lo¹i dung dÞch ho¸ chÊt h÷u c¬ hoÆc

v« c¬, nh÷ng dung dÞch cã sù ¨n mßn ho¸ häc hoÆc dung dÞch trung tÝnh,

b¬m cã thÓ dïng trong d¶i nhiÖt ®é lµm viÖc réng vµ ¸p suÊt cao, trong

nh÷ng lÜnh vùc c«ng nghiÖp sau ®©y:

- Dïng trong c«ng nghÖ läc, ho¸ dÇu vµ s¶n xuÊt ph©n bãn.

- Trong c¸c c«ng nghÖ s¶n xuÊt nh­ư: §ư­êng, Thùc phÈm, GiÊy, Bét giÊy

vµ c«ng nghÖ xö lÝ nư­íc th¶i.

- Dïng ®Ó b¬m bïn, Dïng cho c¸c tr¹m cÊp n­ưíc, c¸c hÖ thèng t­íi nư­íc,

hÖ thèng xö lý n­ưíc muèi.

- HÖ thèng n¨ng lư­îng nhiÖt.

- HÖ thèng lµm nãng vµ hÖ thèng ®iÒu hoµ nhiÖt ®é.

Nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh.

- B¬m ly t©m trôc ngang 1 tÇng c¸nh lo¹i trôc rêi cã cÊu tróc ch©n ®Õ

b»ng s¨t rÊt ch¾c ch¾n.
- C¸nh b¬m thiÕt kÕ víi c«ng nghÖ sö dông m¸y tÝnh nªn b¬m cã hiÖu

suÊt cao vµ cã thÓ hót s©u tèt h¬n.
-  ViÖc kÐo c¸nh b¬m vÒ phÝa sau cho phÐp th¸o rêi c¸nh b¬m mµ

kh«ng ¶nh h­ưëng ®Õn hÖ thèng ®ư­êng èng ®Èy vµ èng hót. §éng c¬

còng cã thÓ ®­îc th¸o rêi ®Ó b¶o tr×, b¶o dư­ìng dÔ dµng.
- Trôc b¬m vµ vßng bi ®­îc b«i tr¬n b»ng dÇu nhên. Kh¸ch hµng còng

cã thÓ yªu cÇu lo¹i dïng mì b«i tr¬n.

    ThiÕt kÕ cña lo¹i b¬m nµy ®­ưîc tiªu chuÈn ho¸ nªn c¸c vËt tư­,

phô kiÖn cã thÓ thay thÕ dÔ dµng. TÊt c¶ 29 Model ®­îc l¾p ®Æt chØ

sö dông 4 lo¹i khung ®Æt vßng bi, trôc, vßng bi vµ b¹c. §Æc ®iÓm nµy

cho phÐp ng­ưêi sö dông cã thÓ dù phßng phô tïng thay thÕ vµ b¶o tr×

b¶o d­ưìng mét c¸ch dÔ dµng ®ång thêi gi¶m ®­îc chi phÝ cho qu¸ tr×nh

ho¹t ®éng cña m¸y b¬m..
- B¹c lãt cã thÓ chän lo¹i ®¬n hoÆc kÐp ®Ó phï hîp víi chÊt láng cÇn b¬m..
- KÝch cì b¬m ®­ưîc tiªu chuÈn ho¸ nªn thêi gian l¾p ®Æt vµ chi phÝ rÊt thÊp.
- KÐo dµi tuæi thä cña b¬m cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸ch bäc 1 líp chèng

¨n mßn phï hîp víi buång b¬m.
-  Dïng b¬m víi nhiÖt ®é cao cã thÓ l¾p thªm bé lµm m¸t..
-  Cã thÓ s¶n xuÊt mÆt bÝch b¬m theo tiªu chuÈn DIN / BS / ANSI /ISI

theo yªu cÇu cña ngư­êi sö dông.

 
 

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Kinh doanh

Kinh doanh

Kinh doanh

Kinh doanh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay17
mod_vvisit_counterHôm qua78
mod_vvisit_counterTất cả222500
Số người đang online 5

Tìm kiếm

Liên kết website