Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Điều hòa chính xác

1. ĐIỀU HOÀ CHÍNH XÁC HÃNG LIEBERT - EMERSON

PEX Model sử dụng cho trung tâm dữ liệu và phòng máy chủ

dải công suất từ 5-165kW 

alt   alt

Model CRV sử dụng cho các trung tâm dữ liệu dải công suất từ 20 - 40kW

alt  alt  alt

Máy lạnh sử dụng cho phòng máy chủ và trung tâm dữ liệu lớn

dải công suất từ 40- 220kW 

alt    alt 

2. MÁY ĐIỀU HOÀ CHÍNH XÁC HÃNG UNIFLAIR 

Unitel series and  Amico sử dụng cho các phòng máy chủ và trung tâm dữ liệu

dải công suất từ 2 - 24kW 

alt   alt

Leonardo series sử dụng cho phòng máy chủ và trung tâm dữ liệu

dải công suất từ 20 - 110kW 

alt   alt

alt
 Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại 043.7538741; 048.5868677 -  Hot line: 0916846699 


 

 

lựa chọn máy phát cho văn phòng và biệt thự

cách lựa chọn máy phát điện cho văn phòng toà nhà cỡ nhỏ và ngôi biệt thự của bạn 

 

Máy nén khí RELO

Máy nén khi RELO CHLB Đức

 

Máy bơm LuBi

alt 

B¬m ch×m khai th¸c nư­íc ngÇm
alt 
B¬m ch×m khai th¸c n­ưíc ngÇm c¸nh b¬m b»ng gang

§ư­êng kÝnh b¬m tõ  3" ®Õn 10" c«ng suÊt b¬m lªn ®Õn 250HP/185kW.
§­ưêng kÝnh th©n b¬m 3"(80mm)
L­ưu lư­¬ng : lín nhÊt ®Õn 6.0 m³/h, Cét ¸p : lín nhÊt ®Õn 60 m..
§­ưêng kÝnh th©n b¬m: 4"(100mm)
L­ưu lư­¬ng: lªn ®Õn 25 m³/h, Cét ¸p : lªn ®Õn 380m.
§ư­êng kÝnh b¬m 6"(150mm).
L­ưu lư­¬ng : lªn ®Õn 84 m³/h, Cét ¸p : lªn ®Õn 490m.
§ư­êng kÝnh b¬m 8"(200mm).
L­ưu lư­¬ng : lªn ®Õn 150 m³/h, Cét ¸p : lªn ®Õn 600m.
§­ưêng kÝnh b¬m:10"(250mm).
L­ưu lư­¬ng: lªn ®Õn 309 m³/h, Cét ¸p : lªn ®Õn 517m.
§éng c¬ b¬m ch×m:
50Hz/ 60Hz

B¬m ch×m khai th¸c nư­íc ngÇm chÕ t¹o b»ng thÐp

kh«ng gØ vµ ®éng c¬.

®­ưêng kÝnh b¬m tõ 4"®Õn  8" & c«ng suÊt lªn ®Õn: 250HP/185kW.
§­ưêng kÝnh b¬m 4"(100mm).
L­ưu lượng : lªn ®Õn 19 m³/h, Cét ¸p : lªn ®Õn 583 m.
§­ưêng kÝnh b¬m 6"(150mm)
L­ưu lượng: lªn ®Õn 78 m³/h, Cét ¸p : lªn ®Õn 750 m.
§ư­êng kÝnh b¬m 8"(200mm).
L­ưu lượng : lªn ®Õn 120 m³/h, Cét ¸p : lªn ®Õn 410m.
§éng c¬ b¬m ch×m
50Hz / 60Hz 

B¬m ly t©m 1 tÇng c¸nh liªn trôc.
 
Model: LBI
alt
B¬m ly t©m  c«ng suÊt  ( tõ 2.0 ®Õn 10.0 HP).
 Mdel: LBH
alt 
B¬m ly t©m c«ng suÊt tõ (2.0 ®Õn 30.0 HP).
Model: LES

alt 

B¬m ly t©m c«ng suÊt tõ (3.0 ®Õn 25.0 HP).  

BƠM HỐ MONG - BƠM NƯỚC THẢI CN

alt     alt    alt

alt

BƠM BÙN - BƠM DỊCH

alt 

BƠM TRỤC ĐỨNG VÀ BƠM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH

alt   alt   

 

BƠM LY TÂM TRỤC NGANG LOẠI RỜI TRỤC

alt

alt 

§Æc tÝnh kü thuËt khi lµm viÖc.

-  §ư­êng kÝnh ®Çu ®Èy : Tõ 32mm ®Õn  200mm.
-  L­ưu lư­îng b¬m : lªn ®Õn 750 m3/h. 
-  ChiÒu cao ®Èy  : lªn ®Õn 160 m.
-  Tèc ®é b¬m : 1450, 2900 & 960 (v/ph).
¸p suÊt lµm viÖc : lªn ®Õn 16 bars.
-  NhiÖt ®é lµm viÖc : Tõ -30 ®Õn +3000C.

alt
                                Dải cong suất  của bơm LBS

B¬m LUBI ®­ưîc chÕ t¹o theo c¸c tiªu chuÈn kh¾t khe nhÊt ®ư­îc ¸p dông

réng d·i trªn thÕ giíi nh­ tiªu chuÈn ISO 2858 (DIN 24256) / DIN 24255

­Ưu ®iÓm:

B¬m cã ®Æc tÝnh kü thuËt cã s¶n xuÊt theo tiªu chuÈn ISO 2858 víi nh÷ng ­

ưu ®iÓm næi bËt sau ®©y:

-  ThiÕt kÕ ®¬n gi¶n vµ dÔ sö dông.
- TiÕt kiÖm thêi gian vµ chi phÝ v× s¶n xuÊt ®Çu ®Èy vµ ®Çu hót theo tiªu

chuÈn chung.
- Gi¶m ®ư­îc chi phÝ vÒ thay thÕ phô kiÖn v× cã thÓ thay thÕ dÔ dµng b»ng

c¸c phô kiÖn s½n cã do ®· ®ư­îc s¶n xuÊt theo tiªu chuÈn chung cña thÕ giíi.
- Thay thÕ b¬m dÔ dµng tõ rÊt nhiÒu nguån thay thÕ dÔ t×m, vµ ®¶m b¶o r»ng

ngư­êi sö dông ®ư­îc hư­ëng dÞch vô sau b¸n hµng mét c¸ch tèt nhÊt.

h¸o l¾p c¸nh b¬m, khíp nèi ®Ó thay thÕ, b¶o dƯỠng dÔ dµng mµ

kh«ng ¶nh hU­ëng ®Õn ®Çu hót, ®Çu ®Èy vµ hÖ thèng ®U­êng èng cña b¬m.

Ứng dông

Lo¹i b¬m nµy phï hîp ®Ó b¬m c¸c lo¹i dung dÞch ho¸ chÊt h÷u c¬ hoÆc

v« c¬, nh÷ng dung dÞch cã sù ¨n mßn ho¸ häc hoÆc dung dÞch trung tÝnh,

b¬m cã thÓ dïng trong d¶i nhiÖt ®é lµm viÖc réng vµ ¸p suÊt cao, trong

nh÷ng lÜnh vùc c«ng nghiÖp sau ®©y:

- Dïng trong c«ng nghÖ läc, ho¸ dÇu vµ s¶n xuÊt ph©n bãn.

- Trong c¸c c«ng nghÖ s¶n xuÊt nh­ư: §ư­êng, Thùc phÈm, GiÊy, Bét giÊy

vµ c«ng nghÖ xö lÝ nư­íc th¶i.

- Dïng ®Ó b¬m bïn, Dïng cho c¸c tr¹m cÊp n­ưíc, c¸c hÖ thèng t­íi nư­íc,

hÖ thèng xö lý n­ưíc muèi.

- HÖ thèng n¨ng lư­îng nhiÖt.

- HÖ thèng lµm nãng vµ hÖ thèng ®iÒu hoµ nhiÖt ®é.

Nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh.

- B¬m ly t©m trôc ngang 1 tÇng c¸nh lo¹i trôc rêi cã cÊu tróc ch©n ®Õ

b»ng s¨t rÊt ch¾c ch¾n.
- C¸nh b¬m thiÕt kÕ víi c«ng nghÖ sö dông m¸y tÝnh nªn b¬m cã hiÖu

suÊt cao vµ cã thÓ hót s©u tèt h¬n.
-  ViÖc kÐo c¸nh b¬m vÒ phÝa sau cho phÐp th¸o rêi c¸nh b¬m mµ

kh«ng ¶nh h­ưëng ®Õn hÖ thèng ®ư­êng èng ®Èy vµ èng hót. §éng c¬

còng cã thÓ ®­îc th¸o rêi ®Ó b¶o tr×, b¶o dư­ìng dÔ dµng.
- Trôc b¬m vµ vßng bi ®­îc b«i tr¬n b»ng dÇu nhên. Kh¸ch hµng còng

cã thÓ yªu cÇu lo¹i dïng mì b«i tr¬n.

    ThiÕt kÕ cña lo¹i b¬m nµy ®­ưîc tiªu chuÈn ho¸ nªn c¸c vËt tư­,

phô kiÖn cã thÓ thay thÕ dÔ dµng. TÊt c¶ 29 Model ®­îc l¾p ®Æt chØ

sö dông 4 lo¹i khung ®Æt vßng bi, trôc, vßng bi vµ b¹c. §Æc ®iÓm nµy

cho phÐp ng­ưêi sö dông cã thÓ dù phßng phô tïng thay thÕ vµ b¶o tr×

b¶o d­ưìng mét c¸ch dÔ dµng ®ång thêi gi¶m ®­îc chi phÝ cho qu¸ tr×nh

ho¹t ®éng cña m¸y b¬m..
- B¹c lãt cã thÓ chän lo¹i ®¬n hoÆc kÐp ®Ó phï hîp víi chÊt láng cÇn b¬m..
- KÝch cì b¬m ®­ưîc tiªu chuÈn ho¸ nªn thêi gian l¾p ®Æt vµ chi phÝ rÊt thÊp.
- KÐo dµi tuæi thä cña b¬m cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸ch bäc 1 líp chèng

¨n mßn phï hîp víi buång b¬m.
-  Dïng b¬m víi nhiÖt ®é cao cã thÓ l¾p thªm bé lµm m¸t..
-  Cã thÓ s¶n xuÊt mÆt bÝch b¬m theo tiªu chuÈn DIN / BS / ANSI /ISI

theo yªu cÇu cña ngư­êi sö dông.

 
 

Máy phát điện Cumins

Cummins Inc., là công ty sản xuất máy phát điện và động cơ diesel hàng đầu trên thế giới,

là công ty sản xuất, thiết kế và kinh doanh các lĩnh vực liên quan đến công nghệ của động cơ

Diesel có trụ sở tại Columbus, Indiana (USA), Cummins phục vụ khách hàng ở gần 190 nước

và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới thông qua mạng lưới gồm hơn 500 công ty con và nhà

phân phối và gần 5.200 đại lí bán hàng trên toàn thế giới. Tất cả các sản phẩm của CUMMINS

có cùng 1 tiêu chuẩn chất lượng trên toàn thế giới Với dải công suất rộng từ 26kVA - 2500kVA

Cummins có thể đáp ứng mọi yêu cầu về công suất của khách hàng.

alt

- Máy phát điện động cơ CUMMINS giải nhiệt bằng nước, tốc độ 1500 v/ph 

đầu phát STAMFORD hoặc LEROY SOMMER, điện áp 400/230V –3pha,

4 dây, 50Hz

alt

                  Dải công suất từ 26 - 2500kVA 

 Cummins 50Hz 

Model

Công suất liên tục  (kW/kVA)

Công suất Dư phòng (kW/kVA)

Model

Đầu nổ

(Cummins- Mỹ)

Model

Đầu phát

(Leroy Somer-Pháp)

Kích thước Máy trần

Kích thước máy có Vỏ chống ồn

Máy trần

(kg) 

Vỏ chống ồn

(kg) 

TCM100

80/100

88/110

6BT5.9-G1/G2

LSA44.2VS45

2100×830×1550

3000×1080×1650

1200

1850

TCM1000

800/1000

880/1100

KTA38-G5

LSA50.2S4

4450×2100×2400

40HQ

8000

13500

TCM1125

900/1125

990/1237

KTA38-G9

LSA50.2M6

4450×2100×2400

40HQ

8000

13500

TCM125

100/125

110/137

6BTA5.9-G2

LSA44.2S7

2150×830×1550

3000×1080×1650

1300

1950

TCM1250

1000/1250

1100/1375

KTA50-G3

LSA50.2M6

5400×2050×2550


10500


TCM135

108/135

119/149

6BTAA5.9-G2

LSA44.2S75

2150×830×1550

3000×1080×1650

1300

1950

TCM1375

1100/1375

1210/1512

KTA50-G8

LSA50.2L8

5950×2100×2400


10800


TCM180

144/180

158/198

6CTA8.3-G1/G2

LSA46.2M3

2400×900×1650

3500×1120×1850

1550

2850

TCM200

160/200

176/220

6CTAA8.3-G2

LSA46.2M5

2500×1000×1550

3600×1120×1850

1700

3000

TCM250

200/250

220/275

MTA11-G2A

LSA46.2L6

2800×1050×1700

3900×1300×1950

3100

4200

TCM250

200/250

220/275

NT855-GA

LSA46.2L6

2950×1150×1850

4100×1300×2000

3250

4500

TCM250

200/250

220/275

6LTAA8.9-G2

LSA46.2L6

2600×1000×1700

3600×1120×1950

1900

3300

TCM26

21/26

23/29

4B3.9-G1/G2

LSA42.2M7

1650×740×1400

2500×1000×1500

780

1250

TCM275

220/275

242/303

NTA855-G1A

LSA46.2L9

2950×1150×1850

4100×1300×2000

3350

4550

TCM313

250/313

275/344

MTAA11-G3

LSA46.2VL12

3100×1250×1750

4300×1400×2000

3300

4600

TCM313

250/313

275/344

NTA855-G1B

LSA46.2VL12

3100×1250×1750

4300×1400×2000

3300

4600

TCM350

280/350

308/385

NTA855-G2A

LSA47.2VS2

2950×1150×1850

4100×1400×2000

3350

4800

TCM355

284/355

313/390

NTA855-G4

LSA47.2VS2

2950×1150×1850

4100×1400×2000

3450

4850

TCM375

300/375

330/413

NTAA855-G7

LSA47.2VS2

3100×1155×1900

4300×1400×2000

3600

4900

TCM40

32/40

35/44

4BT3.9-G1/G2

LSA43.2S15

1700×740×1400

2500×1000×1500

820

1300

TCM413

330/413

363/454

NTAA855-G7A

LSA47.2S4

3200×1310×1950

4500×1600×2200

4700

6000

TCM450

360/450

396/495

KTA19-G3

LSA47.2S5

3200×1310×1950

4500×1600×2200

4700

6000

TCM500

400/500

440/550

KTA19-G4

LSA47.2M7

3350×1310×1950

4800×1600×2250

4800

6500

TCM56

45/56

49/62

4BTA3.9-G2

LSA43.2M45

1750×740×1400

2600×1000×1500

900

1400

TCM563

450/563

495/619

KTAA19-G5

LSA47.2L9

3500×1550×2100

5000×1800×2450

4900

7500

TCM594

475/594

522/653

KTAA19-G6

LSA47.2L9

3500×1550×2100

5000×1800×2450

4900

7500

TCM625

500/625

550/687

KTAA19-G6A

LSA49.1S4A

3500×1550×2100

5000×1800×2450

4950

8000

TCM640

512/640

563/704

KT38-G

LSA49.1S4

4100×1700×2400

5800×2100×2750

7000

12000

TCM650

520/650

572/715

QSK19-G3

LSA49.1S4

4100×1700×2400

5900×2100×2750

7000

12000

TCM750

600/750

660/825

KTA38-G2

LSA49.1M65

4250×1700×2400

5900×2100×2750

7500

13000

TCM800

640/800

704/880

KTA38-G2B

LSA49.1M75

4500×2100×2400

40HQ

7800

13500

TCM900

720/900

792/990

KTA38-G2A

LSA49.1L10

4600×2100×2400

40HQ

8000

13500

Thông số kĩ thuật chi tiết xin liên hệ Công ty Cổ phần Công nghệ Phú Minh

bộ phận kinh doanh và hỗ trợ khách hàng:

Điện thoại: 84 4 37538741; 84 4 85868677. Hotline: 0913083484; 0916846699

Fax: 84 4 37590609; 84 4 5544410.     

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 
 

Sản phẩm máy phát điện ITALIA

Phú Minh là nhà phân phối chính thức các sản phẩm Máy phát điện của hãng ONISVISA - ITALIA

(hãng máy phát điện danh tiếng hàng đầu ITALIA)

Các sản phẩm do Phú Minh cung cấp có dải công suất từ 5kVA - 2500kVA

Bảng một số Model chính như sau:

SERIES M:

1- Máy phát điện – POWERFULL series M động cơ diesel PERKINS làm mát bằng nước, tốc độ 1500 v/ph – 50Hz đầu phát MARELLI/ STAMFORD điện áp 400/230V – 3pha, 4 dây.

          alt

Dải công suất từ 30 - 650kVA

2- Máy phát điện – POWERFULL series M động cơ diesel JOHN DEERE làm mát bằng nước, tốc độ 1500 v/ph – 50Hz đầu phát MARELLI/ STAMFORD điện áp 400/230V – 3pha, 4 dây. 

alt

Dải công suất từ 30 - 400kVA

3- Máy phát điện – POWERFULL series M động cơ diesel DEUTZ làm mát bằng nước, tốc độ 1500 v/ph – 50Hz đầu phát MARELLI/ STAMFORD điện áp 400/230V – 3pha, 4 dây.

alt

Dải công suất từ 100 - 1000kVA

4- Máy phát điện – POWERFULL series M động cơ diesel VOLVO - PENTA làm mát bằng nước, tốc độ 1500 v/ph – 50Hz đầu phát MARELLI/ STAMFORD điện áp 400/230V – 3pha, 4 dây.

alt 

Dải công suất từ 326 - 570kVA

SERIES S:

1- Máy phát điện – POWERFULL series S động cơ diesel PERKINS làm mát bằng nước, tốc độ 1500 v/ph – 50Hz đầu phát MARELLI/ STAMFORD điện áp 400/230V – 3pha, 4 dây.

alt

Dải công suất từ 30 - 1700kVA

2- Máy phát điện – POWERFULL series S động cơ diesel JOHN DEERE làm mát bằng nước, tốc độ 1500 v/ph – 50Hz đầu phát MARELLI/ STAMFORD điện áp 400/230V – 3pha, 4 dây.

 alt

Dải công suất từ 30 - 180kVA

3- Máy phát điện – POWERFULL series S động cơ diesel DEUTZ làm mát bằng nước, tốc độ 1500 v/ph – 50Hz đầu phát MARELLI/ STAMFORD điện áp 400/230V – 3pha, 4 dây.

 alt

Dải công suất từ 100 - 1000kVA

4- Máy phát điện – POWERFULL series S động cơ diesel MTU làm mát bằng nước, tốc độ 1500 v/ph – 50Hz đầu phát MARELLI/ STAMFORD điện áp 400/230V – 3pha, 4 dây.

 alt

Dải công suất từ 780 - 1130kVA

SERIES U:

1- Máy phát điện – POWERFULL series U động cơ diesel PERKINS làm mát bằng nước, tốc độ 1500 v/ph – 50Hz đầu phát MARELLI/ STAMFORD điện áp 400/230V – 3pha, 4 dây.

          alt

       Dải công suất từ 730 - 2250kVA

2- Máy phát điện – POWERFULL series U động cơ diesel MTU làm mát bằng nước, tốc độ 1500 v/ph – 50Hz đầu phát MARELLI/ STAMFORD điện áp 400/230V – 3pha, 4 dây.

alt

Dải công suất từ 780 - 3000kVA

3- Máy phát điện – POWERFULL series M động cơ diesel MITSUBISHI làm mát bằng nước, tốc độ 1500 v/ph – 50Hz đầu phát MARELLI/ STAMFORD điện áp 400/230V – 3pha, 4 dây. (Mitsu)

alt 

Dải công suất từ 1400 - 2000kVA

SERIES SS: 

1- Máy phát điện – POWERFULL series SS động cơ diesel PERKINS làm mát bằng nước, tốc độ 1500 v/ph – 50Hz đầu phát MARELLI/ STAMFORD điện áp 400/230V – 3pha, 4 dây.

alt 

Dải công suất từ 30 - 650kVA

 2- Máy phát điện – POWERFULL series SS động cơ diesel JOHN DEERE làm mát bằng nước, tốc độ 1500 v/ph – 50Hz đầu phát MARELLI/ STAMFORD điện áp 400/230V – 3pha, 4 dây.

alt

Dải công suất từ 30 - 400kVA

3- Máy phát điện – POWERFULL series SS động cơ diesel DEUTZ làm mát bằng nước, tốc độ 1500 v/ph – 50Hz đầu phát MARELLI/ STAMFORD điện áp 400/230V – 3pha, 4 dây.

alt 

Dải công suất từ 100 - 1000kVA

4- Máy phát điện – POWERFULL series SS động cơ diesel VOLVO- PENTA làm mát bằng nước, tốc độ 1500 v/ph – 50Hz đầu phát MARELLI/ STAMFORD điện áp 400/230V – 3pha, 4 dây.

alt 

Dải công suất từ 326 - 570kVA

5- Máy phát điện – POWERFULL series SS động cơ diesel MAN làm mát bằng nước, tốc độ 1500 v/ph – 50Hz đầu phát MARELLI/ STAMFORD điện áp 400/230V – 3pha, 4 dây.

 alt

Dải công suất từ 600 - 790kVA

Model M: Máy trần, có thể chuyển đổi sang loại ‘S’ và ‘SS’

Model S: Máy có vỏ chống ồn (Độ ồn 70dB đo cách 7 m).

Model SS: Máy có vỏ siêu chống ồn (Độ ồn 65dB đo cách 7m).

Model U: Máy trần, không có thùng chứa dầu.

Thông số kĩ thuật chi tiết xin liên hệ Công ty Cổ phần Công nghệ Phú Minh

bộ phận kinh doanh và hỗ trợ khách hàng:

Điện thoại: 84 4 37538741; 84 4 85868677. Hotline: 0913083484; 0916846699

Fax: 84 4 37590609; 84 4 5544410.     

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  
   
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Kinh doanh

Kinh doanh

Kinh doanh

Kinh doanh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay0
mod_vvisit_counterHôm qua0
mod_vvisit_counterTất cả1
Số người đang online 0

Tìm kiếm

Liên kết website